Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi


BIP

 

Informatyki

 

Klasa IV

Poprawa sprawdzianu z pierwszego rozdziału (budowa komputera, pliki i foldery, system operacyjny, urządzenia wejściowe i wyjściowe) termin ostateczny- 28.11. Powodzenia

Klasa VI

Koniec arkusza kalkulacyjnego zaczynamy PREZENTACJE!!!

System oceniania z przedmiotu informatyka

Formy sprawdzania osiągnięć uczniów:

Sprawdziany — na zakończenie każdego działu, obowiązkowe. Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Przed sprawdzianem przeprowadzona zostanie lekcja powtórzeniowa. Oceny z tych prac są najważniejsze, z każdej uczeń może otrzymać ocenę celującą. Uczeń nieobecny ma obowiązek napisać sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż w pierwszym tygodniu powrotu do szkoły. Ocenę można poprawić w ciągu tygodnia od oddania prac.

Kartkówki — nie są zapowiadane i obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. Można poprawić je poprawiać.

Zeszyt ćwiczeń i zadania domowe — są sprawdzane na ocenę. Jeśli uczeń nie odrobi zadania domowego otrzymuje uwagę w postaci znaku „-”, trzeci minus skutkuje oceną niedostateczną

Jeśli uczeń nie ma zeszytu ćwiczeń, podręcznika lub przyborów otrzymuje uwagę – trzy uwagi w semestrze doją ocenę niedostateczną.

Za źle zrobione zadanie domowe lub próbę odrobienia go (ślad w zeszycie) – nie dostaje oceny.

Brak uwag daje na koniec semestru dodatkową ocenę bardzo dobrą.

Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych daje dodatkową ocenę celującą.

Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.

Za aktywność na lekcji lub właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje plusy, za złą odpowiedź minusy. Pięć plusów daje ocenę bardzo dobrą, każdy minus można poprawić plusem.

Za prace pisemne obowiązuje system punktowy i odpowiadająca mu skala ocen:

% ogólnej liczby punktów
ocena
Do 40%
niedostateczny

Powyżej 40% do 45%

dopuszczający-

Powyżej 45% do 50%

dopuszczający

Powyżej 50% do 55%

dopuszczający +

Powyżej 55% do 60%

dostateczny -

Powyżej 60% do 65%

dostateczny

Powyżej 65% do 70%

dostateczny +

Powyżej 70% do 75%

dobry -

Powyżej 75% do 80%

dobry

Powyżej 80% do 85%

dobry +

Powyżej 85% do 90%

bardzo dobry -

Powyżej 90% do 95%

bardzo dobry

Powyżej 95% do 100%

bardzo dobry +

Powyżej 100%

celujący

Uczeń, który rozwiązał wszystkie zadania ze sprawdzianu ma prawo do próby rozwiązania zadania na ocenę celującą.

Ocenie podlegają również:

praca na lekcji: wykonywanie poleceń, staranność wykonania prac, samodzielność podczas pracy, efektywność wykorzystania czasu pracy, aktywność na zajęciach;

praca w grupie:

poszanowanie cudzej pracy i twórczości;

pomoc innym uczniom: na ich prośbę, z własnej inicjatywy;

kulturalne komunikowanie się: z nauczycielem, z kolegami;

przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej oraz zasad BHP.

Życzę sukcesów!