Ochrona Danych Osobowych


Szanowni Państwo,

informujemy, że Administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
z siedzibą przy ul. Rojnej 20.
Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania prawa do kształcenia się, a w szczególności do udokumentowania przebiegu nauczania.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Inspektor Danych Osobowych w ZSM w Łodzi - Pan Tomasz Kuciński

W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z IOD wysyłając wiadomość na adres e-mail: IOD@muzyczna.lodz.pl.


Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o zmianę danych osobowych
 2. Wniosek o usunięcie danych osobowych
 3. Wniosek o udostępnienie danych osobowych
 4. Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych
 5. Wniosek o realizację praw

Klauzule informacyjne:

 1. Kandydaci do pracy
 2. Informacja publiczna
 3. Kontrahenci
 4. Prawo zamówień publicznych

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1
lit.a,c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwa-rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE czyli realizacja obowiązków prawnych,
a w przypadku wizerunku zgoda osoby której dane dotyczą lub opiekuna prawnego.
Dane mogą być ujawniane podmiotom, które mają do nich prawo dostępu
(np. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej) i sporadycznie uzyskującym
do nich dostęp, np. w związku z aktualizacją oprogramowania wykorzystywa- nego w szkole.
Osoby, których dane dotyczą lub ich opiekunowie prawni mają prawo
do żądania dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, sprostowania danych lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przetwarzanie tych danych osobowych
jest niezbędne dla spełnienia wymogów prawa, w tym:

 • Ustawy o systemie oświaty,
 • Ustawy - Prawo oświatowe,
 • Rozporządzenia ws sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
 • Rozporządzenia ws. warunków i trybu przyjmowania uczniów
  do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych
  oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych,
 • Rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych oraz
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły
  i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Brak tych danych uniemożliwiałby osiągnięcie celu przetwarzania w zgodzie
z obowiązującymi przepisami.
W odniesieniu do danych uczniów nie ma miejsca automatyczne podejmowanie decyzji.