Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi ogłasza nabór do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II st.
w roku szkolnym 2021/2022


Lista osób przyjętych do kształcenia w SM II st. w roku szkolnym 2021/2022 (link)

data publikacji: 15 lipca 2021 r., aktualizacja: 11:20


Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kształcenia w SM II st. (link) (26.06.21)Harmonogram egzaminów:

Specjalności instrumentalne klasyczne

sześcioletni cykl kształcenia, dla kandydatów w wieku od 10 do 23 lat, którzy ukończyli SM I stopnia lub posiadają umiejętności odpowiadające SM I stopnia.
Nauka gry w specjalizacjach klasycznych: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, organy, klawesyn, akordeon, gitara, harfa, perkusja, klarnet, flet, saksofon, obój, fagot, trąbka, róg, puzon, tuba.

Specjalności wokalne - śpiew klasyczny, śpiew jazzowy, instrumentalistka jazzowa

czteroletni cykl kształcenia dla kandydatów od 10 do 23 lat (rekomendowane ukończone 15 roku życia),
z przygotowaniem muzycznym w zakresie SM I stopnia lub umiejętnościami odpowiadającymi absolwentowi SM I stopnia.
Specjalności jazzowe - fortepian, perkusja, saksofon, klarnet, trąbka, gitara, gitara basowa, kontrabas.
Dodatkowe informacje dla kandydatów na jazz - na stronie jazzu.

Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci ubiegający o przyjęcie do szkoły składają w sekretariacie szkoły:
  • wniosek
  • zaświadczenie lekarskie
  • zdjęcie o rozmiarach 3,5 x 4,5.
 2. Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
  w szkole muzyczne.
  Zaświadczenie wystawia:
  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - instrumenty strunowe, klawiszowe, akordeon, perkusja;
  • lekarz pulmunologii - instrumenty dęte;
  • lekarz audiologii lub foniatrii - specjalności wokalne.
 3. Egzamin wstępny w specjalnościach instrumentalistyka, wokalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka jazzowa obejmuje:
  egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (repertuar został określony
  w warunkach rekrutacji),
 4. Na egzamin wstępny - praktyczny kandydaci zgłaszają się z czytelnie napisanym programem egzaminacyjnym
  i nutami.
 5. Kandydat może przystąpić do egzaminu z akompaniatorem lub może skorzystać z pomocy nauczycieli pianistów-akompaniatorów naszej szkoły. W tym celu należy złożyć w sekretariacie szkoły pisemną informację wraz
  z materiałami nutowymi, w terminie 7 dni przed egzaminem.
 6. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do nauki upubliczniane są na tablicy ogłoszeń
  w terminie do 7 dni po zakończeniu egzaminów wstępnych we wszystkich specjalnościach.
 7. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły planuje się upublicznić na tablicy ogłoszeń w szkole
  w terminie do 5 sierpnia 2021 r. - lub wcześniej (lipiec 2021) w miarę możliwości organizacyjnych szkoły.

Warunki rekrutacji

Zagadnienia na egzamin kwalifikacyjny do klas wyższych niż pierwsza SM II

materiał będzie udostępniany kandydatom, po złożeniu wniosku o przyjęcie do klasy wyższej.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2019 r. poz. 686),
 2. Art. 142 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669
  i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534),
 3. Par. 13b ust. 7 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobiega-niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) - wyłączenie kształcenia słuchu z rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022,
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz.U. z 2021, poz. 512) - wyjątek od zakazu zgromadzeń dotyczący egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanych w publicznej szkole artystycznej.


Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: rekrutacja@zsm.org.pl

Do pobrania:

 1. Wniosek rekrutacyjny do SM II st.
 2. Podstawa prawna - zaświadczenie lekarskie
 3. Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kształcenia w SM II st.- ok. 28 czerwca
 4. Lista przyjętych nie późńiej niż do 5 sierpnia 2021 (prawdopodobnie lipiec 2021)


zagadnienia na egzamin wstępny z kształcenia słuchu

i ogólnej wiedzy muzycznej
przykładowy egzamin z kształcenia słuchu

klucz do przykładowego egzaminu


Informacja dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi

Na podstawie art.165 ust.5 pkt.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 "Prawo oświatowe" osoba niebędąca obywatelem polskim, która podejmuje naukę w publicznej szkole artystycznej prowadzonej przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego wnosi opłatę za każdy rok nauki w wysokości 3000 euro
(Zarządzenie Dyrektora CEA 14/2019).publikacja treści: 04.05.2021


Termin złożenia wniosku:

31 maja 2021 - ostateczny termin składania wniosków rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami (zaświadczenie lekarskie)
- w oryginale, w sekretariacie szkoły.


Terminy egzaminów:

 • 14 czerwca 2021 - instrumenty dęte, akordeon, perkusja, specjalności jazzowe - instrumentalne i śpiew;

 • 15 czerwca 2021 - gitara, harfa, instrumenty smyczkowe;

 • 16 czerwca 2021 - fortepian, klawesyn, organy, śpiew klasyczny;

 • 19 czerwca 2021 - teoria w ramach egzaminów kwalifikacyjnych do klasy wyższej niż pierwsza.

Procedura przebywania w szkole


Ramowy plan nauczania w klasie pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i w sobotnie przedpołudnie, zgodnie z planem zajęć grupowych
i indywidualnych. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.


Specjalności instrumentalne:

przedmiot główny - instrument - 2 godziny lekcyjne
fortepian obowiązkowy - 2/3, z wyłączeniem specjalności fortepian
kształcenie słuchu - 2
zasady muzyki z elementami edycji nut - 1
literatura muzyczna - 1


Śpiew:

przedmiot główny - śpiew 2 x 2/3
praca z akompaniatorem - 1
fortepian dla wokalistów - 2
dykcja i recytacja - 1
ruch sceniczny - 2
kształcenie słuchu - 2
historia muzyki - 2
czytanie nut głosem - 1


Jazzowe specjalności instrumentalne

przedmiot główny - instrument - 2 godziny lekcyjne
fortepian obowiązkowy jazzowy - 2/3, z wyłączeniem specjalności fortepian jazzowy
kształcenie słuchu - 2
zasady muzyki z elementami edycji nut - 1
harmonia jazzowa z podstawami improwizacji - 1
ćwiczenia rytmiczne - 1

Śpiew jazzowy:

przedmiot główny - śpiew jazzowy 2
emisja głosu - 2/3
praca z akompaniatorem - 1
fortepian dla wokalistów - 1
dykcja z recytacją - 1
ćwiczenia rytmiczne - 2
kształcenie słuchu - 2 historia.
jazzu z literaturą - 2
harmonia jazzowa z podstawami improwizacji - 1
combo - zespół jazzowy - 2